A Gilberto Uno Reklámszolgáltató Kft. közvetítői tevékenységének

 Általános Szerződési Feltételei

(érvényes: 2015. szeptember 1-től)

 

A jelen Általános szerződési feltétel  ( a továbbiakban: ÁSZF) a Gilberto Uno Kft. reklámközzétevő i tevékenységének keretét rögzítik, s a Gilberto Uno Kft. és az őt reklámközzétevéssel megbízó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: reklámozó) közti megállapodás alapját és elválaszthatatlan részét képezik.

 

 1. Jelen ÁSZF alkalamzásában:

Reklámközvetítés: reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet;

Reklámközvetítő: reklámközvetítést végző jogi személy, a Gilberto Uno Kft.;

Reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi;

Reklámozó: A reklám közzétevőjét kampány lebonyolításával megbízó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

Reklámhordozó: az a közvetítő eszköz vagy csatorna, amely a reklámüzenet továbbítására alkalmas. pl: televíziós csatorna.
Kampány: valamely meghatározott áru, vagy szolgáltatás, vagy ezek meghatározott csoportjának reklámozására szolgáló reklámszolgáltatás, amely reklámfilm formájában történő mejelenítéssel történik.

Kampányidőszak: A Megbízónak a Gilberto Uno Kft. által visszaigazolt megrendelésében szereplő időszak.
Reklámtörvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény;

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Számviteli Törvény: a számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény.

 1. Általános rendelkezések:
  • 1. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések valamennyi, a közzétevő és egyes reklámozók között megkötésre kerülő, fenti szolgáltatásokra vonatkozó szerződésre alkalmazandók. Az ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezéstől a reklámozó és a közzétevő csak közös megegyezéssel térhet el. Ha a reklámozó és a közzétevő valamely, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéstől eltérne, e megállapodásuk csak külön írásba foglalás esetén érvényes.
  • 2. A fent nevezett szolgáltatás teljesítésére a közzétevő csak akkor köteles, ha közte és a reklámozó között a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések alapján egyedi hirdetési szerződés jött létre.
  • 3. Egyedi hirdetési szerződés megkötése érdekében a reklámozó szóban vagy írásban posta szolgáltató vagy e-mail útján igazolható és azonosítható módon teheti meg megrendelését. Írásbeli megrendelés esetén valamennyi alkalommal olyan személy köteles a reklámozónál aláírni, aki az adott megrendelés megtételére, a reklámozónál jogszabály, társasági szerződés, vagy belső szabályzat alapján jogosult. A közzétevő a megrendelést aláíró személy előbbiek szerinti jogosultságát vélelmezi, éppen ezért minden reklámozó részéről érkező, aláírt irat a megrendelő képviseletére jogosult személy nyilatkozatának tekintendő.
  • 4. A hírdetési szerződést írásba kell foglalni. Írásbeli szerződésnek minősül az elektronikus úton kötött szerződés abban az esetben is, ha azt a felek nem látták el elektronikus aláírással. A reklámozó részéről olyan személy köteles a szerződést aláírni, aki az adott megrendelés megtételére, a reklámozónál jogszabály, társasági szerződés, vagy belső szabályzat alapján jogosult.
 2. A Gilberto Uno Kft. Jelen ÁSZF szerinti tevékenysége:
  • 1. A Gilberto Uno Kft. Jelen ÁSZF – ben foglaltak és a reklámozóval kötött egyedi szerződések alapján reklámközzétevői tevékenységet végez.
  • 2. A reklámközzétevői tevékenység keretében a Gilberto Uno Kft. vállalja, hogy a reklámozó igényei szerint kampányokat bonyolít le. Az adott kampányhoz szükséges reklámanyagot a Gilberto Uno Kft. vagy annak közreműködője gyártsa le. A reklámanyag legyártására vonatkozó rendelkezésekre a jelen ÁSZF-ben és a reklámozóval kötött egyedi hirdetés szerződésben foglaltak alapján kerül sor. A reklámközzétevőt jelen pontban foglalt tevékenységért hirdetési díj illeti meg, melynek mértékében a felek egyedi hirdetési szerződésekben állapítják meg.
  • 3. A kampányok lebonyolítása keretében a Gilberto Uno Kft. a reklámozó számára igényeinek és saját vállalásainak megfelelően megtervezi, hogy az egyes kampányokhoz mely reklámhordozókat veszik igénybe, és ezen reklámhordozókat Gilberto Uno Kft. a reklámozó rendelkezésére bocsátja, hogy azon reklámhordozókon a reklámzó reklámozási tevékenységet fejthessen ki.
 3. Kampányok lebonyolítása:
  • 1. A Gilberto Uno Kft. vállalja, hogy a reklámok lebonyolítása érdekében a reklámok legyártását és közzétételét a szakmai sztenderdeknek megfelelően, legjobb tudása szerint és határidőre teljesíti.
  • 2. A Megbízó a Gilberto Uno Kft-től minden a kampány lebonyolításához szükséges és a szakmában szokásos adatot megkap. A Gilberto Uno Kft. Vállalja, hogy a megjelenés előtt pontos sugárzási listát küld a reklámozó részére.
  • 3. Amennyiben a reklámozó kampányához kapcsolódóan, az ajánlat részét képezi a sugárzási lista, akkor a reklámozó a megrendelésével egyben a sugárzási lista tartalmát is elfogadja.
  • 4. Gilberto Uno Kft. reklámozási célra biztosítja, a reklámozó pedig igénybe veszi az adott megrendelésben meghatározott reklámhordozókat (értve azok hirdetésre alkalmas felületeit), amely alapján a reklámozó a jelen megállapodás és a megrendelés szerint jogosultságot szerez arra, hogy az adott megrendelésben meghatározott reklámanyagait az ott meghatározott reklámhordozókon Gilberto Uno Kft. útján (ideértve annak alvállalkozóit, közreműködőit, amelyek igénybe vételéről Gilberto Uno Kft. jogosult dönteni) elhelyezze.
  • 5. A Gilberto Uno Kft. a megrendelt szolgáltatást csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a gyártáshoz szükséges minden információt, így például a kreatívot a reklámozó bocsátja a Gilberto Uno Kft. Rendelkezésére.
  • 6. Amennyiben nem a reklám közzétevője gyártja a hirdetési üzenetet, úgy a Reklámozó a hirdetési üzenetet tartalmazó anyagot közzétételre alkalmas anyagot a jelen megállapodásban, illetve a vonatkozó megrendelésben rögzítetteknek megfelelően szerződésszerűen Gilberto Uno Kft. (illetve közreműködői) rendelkezésére bocsátja.
  • 7. A reklámozó köteles a hirdetési üzenetet tartalmazó közzétételre alkalmas anyagot (kreatív) a kampányidőszak, illetve reklámanyag kicserélési gyakorisága által meghatározott periódus kezdő időpontját legalább 8 nappal megelőzően a Gilberto Uno Kft.-nek (illetve a Gilberto Uno Kft. által megjelölt közreműködőnek) átadni.
  • 8. A reklámozó tudomásul veszi, hogy a reklámhordozókon nem szerepelhetnek a jogszabályoknak, ill. a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Kódexe rendelkezéseinek nem megfelelő hirdetések. Amennyiben a reklámozó az előbbi tilalmakat, továbbá a reklámtörvény rendelkezéseit megsértő reklámanyag kihelyezésére kéri az Gilberto Uno Kft.-t, úgy a Gilberto Uno Kft. jogosult megtagadni a reklámanyag kihelyezését. Gilberto Uno Kft. ugyanakkor nem köteles a reklámanyag, hirdetési üzenet jelen bekezdés szerinti szempontoknak megfelelő minősítésére.
 4. Reklámok kihelyezése, kicserélése, eltávolítása:
  • 1. A Gilberto Uno Kft. által elkészített reklámanyag kihelyezését a Gilberto Uno Kft. végezteti el alvállalkozói, közreműködői útján a kampányidőszak első napjától számított 5 naptári napon belül.
  • 2. A Gilberto Uno Kft. vállalja, hogy a reklámanyagot a rendelkezésre állási idő, illetve a reklámanyag kic serélési gyakorisága által meghatározott periódus kezdő időpontjára a vonatkozó megrendelésben meghatározott reklámhordozókra a jelen pont szerint kihelyezi vagy kihelyezteti.
  • 3. A Felek az egyedi hirdetési szerződésben megállapodhatnak abban, hogy az egyes reklámhordozókon – egy kampányidőszakon, illetve hónapon belül – meghatározott időközönként a reklámanyagok kicserélésre kerüljenek. Ebben az esetben a kicserélés külön díj (kicserélési pótdíj) ellenében történik.
  • 4. A reklámozó tudomásul veszi, hogy az egyes megrendelésekben meghatározott és kampányokra lekötött reklámhordozók hatósági kötelezések vagy egyéb elháríthatatlan akadály miatt változhatnak. Amennyiben bármely az adott megrendelésben meghatározott reklámhordozó hatósági kötelezés következében megszüntetésre kerül, akkor Gilberto Uno Kft. erről haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 3 napon belül, írásban értesíti az reklámozót és felajánl a részére egy másik azonos reklámértékű reklámhordozót.
  • 5. Amennyiben a felajánlott reklámhordozót a reklámozó elfogadja, úgy az adott megrendelés ennek megfelelően módosul. Amennyiben a reklámozó a felajánlott, azonos reklámértékű reklámhordozót nem fogadja el, úgy a Felek kölcsönösen együttműködve új reklámhordozót keresnek.
  • 6. Amennyiben az új reklámhordozó vonatkozásban a Gilberto Uno Kft. fenti értesítésének átvételét követő 15 napon belül nem születik megállapodás, úgy az elbontott reklámhordozó tekintetében a megrendelés egyik Félnek sem felróható lehetetlenülés jogcímén megszűnik. A lehetetlenülés következtében a díjazás tárgyában a Felek külön megállapodás szerint (időarányosság elvének figyelembe vételével) számolnak el.
 5. Hibafigyelés, javítás
  • 1. Amennyiben a Gilberto Uno Kft. a reklámhordozón elhelyezett reklámanyag állagát, minőségét befolyásoló hibáról szerez tudomást és az adott reklámanyagból rendelkezik fel nem használt darabbal, a reklámozó külön értesítése nélkül a javítást elvégezteti, az adott reklámhordozón új reklámanyagot helyez el vagy a meglévőt kijavítja.
  • 2. Amennyiben a reklámanyag hibája csak új reklámanyag kihelyezésével javítható ki, és a Gilberto Uno Kft. az adott reklámanyagból nem rendelkezik fel nem használt darabbal, a reklámanyag hibájáról reklámozót azonnal értesíti.
 6. Reklámanyagok gyártása
  • 1. A Gilberto Uno Kft. A reklámanyagot gyártási díj ellenében gyártja.
  • 2. A megjelenítéshez szükséges egy reklámfilm elkészítésére a Gilberto Uno Kft. akkor vállal kötelezettséget, ha az egyedi hirdetési szerződésben a felek ebben külön megállapodtak. A reklámanyag legyártásához szükséges forgatás idejéről és helyszínéről a felek az egyedi hirdetési szerződésben állapodnak meg.
  • 3. Amennyiben nincs szükség forgatásra, előre egyeztetett kreatív alapján fotókból is elkészíthető a reklámanyag.
  • 4. Az animációs, szereplős reklámfilm készítése előzetes árkalkuláció alapján történik.
  • 5. A reklámozó köteles a reklámhordozóra kihelyezendő reklámanyag előállításához szükséges közzétételre alkalmas anyagot a kampányidőszak, illetve reklámanyag kicserélési gyakorisága által meghatározott periódus kezdő időpontját az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott időtartammal megelőzően Gilberto Uno Kft.-nek átadni.
 7. Kárigények, kifogások érvényesítésére vonatkozó szabályok:
  • 1. A sugárzási lista reklámozó általi elfogadása (megrendelés leadása) után a Gilberto Uno Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli az így elfogadott sugárzási listában szereplő hirdetési felületek, idősávok műszaki minőségével, elhelyezésével, láthatóságával stb. kapcsolatban és a reklámozó erre hivatkozva semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni.
  • 2. A reklámozó kártérítést akkor igényelhet, ha a Gilberto Uno Kft. részéről szándékos, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító magatartásból vagy mulasztásból eredő hibás teljesítés történt.
  • 3. A teljesítéssel kapcsolatos esetleges kifogások csak a hirdetési időszak idején jelezhetőek a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
  • 4. Kárigény csak határidőben jelzett teljesítési kifogás esetén érvényesíthető. A vis maior körülmények a Gilberto Uno Kft. -t minden felelősség alól mentesítik, azonban ebben az esetben a reklámozó a Gilberto Uno Kft. által felajánlott lehetőségek közül, választása szerint arányos kompenzációra (időarányos díjvisszatérítés, új hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása stb.) tarthat igényt.
  • 5. A Gilberto Uno Kft. – amennyiben az irányadó jogszabályok kifejezetten és kógensen másképp nem rendelkeznek – teljes körűen kizárja a következmény-károk, illetve közvetett károk vele szembeni érvényesítését.
  • 6. A 4.5 és 4.6 pontban foglaltak elmaradásából eredő károkért Gilberto Uno Kft. -t felelősség nem terheli, a vonatkozó kampányidőszak a reklámozó esetleges késedelme esetén a késedelem idejével nem hosszabbodik meg, ugyanakkor a reklámanyagok elhelyezése késedelmet szenvedhet.
  • 7. A Gilberto Uno Kft. felelőssége nem terjed ki a reklám közzétevőjének tevékenységi körében felmerülő hibákra.
  • 8. A 4.8 pontban foglaltak alapján a törvényi és etikai kódexi korlátozások betartásáért való felelősség viselése kizárólag a reklámozót terheli, és amennyiben ezen előírások megsértése miatt bármilyen bírságot, kártérítést, stb. szabnak ki a Gilberto Uno Kft. -vel szemben, vagy a Gilberto Uno Kft. -t ebből kifolyólag bármilyen kár éri, a reklámozó köteles ezen összeget a Gilberto Uno Kft.-nek megtéríteni.
  • 9. A Gilberto Uno Kft. -t nem terheli felelősség az általa közzétett kampányok szerzői és iparjogot valamint személyiségi jogot sértő volta miatt. Amennyiben a Gilberto Uno Kft. tudomására jut, hogy az általa közzétett kampány a fent említett jogok közül bármelyiket sérti, haladéktalanul értesíti a reklámozót, és felhívja, hogy 72 órán belül nyilatkozzon a jogsértés tekintetében. Amennyiben a reklámozó nem vitatja a jogsértés tényét, úgy a Gilberto Uno Kft. haladéktalanul intézkedik a jogsértés megszüntetése érdekében. Amennyiben a reklámozó a jogsértés tényét vitatja, és ezen okból a Gilberto Uno Kft. -t bármely jogcímen hátrány éri (így például bírság, a Gilberto Uno Kft.  felé érvényesített kárigény stb.), úgy ezt a hátrányt a reklámozó köteles a Gilberto Uno Kft. számára haladéktalanul és teljes körűen kompenzálni.
  • 10. Vis maior miatt elmaradt vagy ezen okból hibásan teljesített szolgáltatásért a Gilberto Uno Kft. semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, Gilberto Uno Kft. érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Gilberto Uno Kft. sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
  • 11. A reklámhordozón elhelyezett reklámanyag, hirdetési üzenet tárgyát és megjelenési formáját (kreatív) a reklámozó határozza meg, illetve annak meghatározása a reklámozó érdekkörébe tartozik, ennek megfelelően Felek egyetértőleg állapítják meg, hogy a hirdetési üzentet tárgyával és megjelenési formájával kapcsolatos jogszabálysértések Gilberto Uno Kft. -nek nem felróhatóak. Mivel a reklámanyag, hirdetési üzenet tartalmáért a hatályos jogszabályok értelmében Gilberto Uno Kft. -t és az reklámozót egyetemleges felelősség terheli, fentieknek megfelelően, ha Gilberto Uno Kft. -t a reklámanyag, illetve hirdetési üzenet tartalmáért felelősségre vonják, a reklámozó köteles Gilberto Uno Kft. -t mindennemű, a reklám tárgyával és megjelenési formájával kapcsolatos anyagi és kártérítési felelősség alól mentesíteni, a megfizetett bírságot a Gilberto Uno Kft. részére megtéríteni.
  • 12. A reklámozó kötelezettséget vállal, hogy a reklámtörvény 5. §-ában előírtaknak megfelelő nyilatkozatoknak az egyes kampányok tekintetében a reklámtörvény meghatározása szerint gondoskodik, és azt Gilberto Uno Kft. részére az adott kampány kezdő időpontját megelőzően eljuttatja. Amennyiben a reklámozó a fenti nyilatkozatot elmulasztja megtenni, illetve a reklámozó a nyilatkozatot elmulasztja a Gilberto Uno Kft. részére átadni, a reklámozó az ezzel a Gilberto Uno Kft. -nek okozott károk teljes körű megtérítésére köteles.
  • 13. Amennyiben a fogyasztóvédelmi vagy más hatóságok intézkedései valamelyik reklámanyag vonatkozásában a reklámozás megszüntetéséhez vezetnek, a Gilberto Uno Kft. jogosult az érintett reklámanyag letakarásáról intézkedni. Az ilyen letakarásából eredően a reklámozó a Gilberto Uno Kft. felé semmiféle igénnyel nem léphet fel, köteles ugyanakkor a plakátozási pótdíjaknak megfelelően viselni a letakarás költségeit.
  • 14. A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény előírásainak betartása a reklámozó kötelezettsége, és ennek megfelelően az ezen előírások be nem tartásával a Gilberto Uno Kft. -nek okozott károk teljes körű megtérítésére köteles.
 8. Hirdetési díjak:
  • 1. A Gilberto Uno Kft. valamely adott kampány tervezéséért és a kampányhoz a reklámhordozók jelen megállapodás szerinti igénybe vételéért, rendelkezésre bocsátásáért, továbbá a monitoring szolgáltatásért, és az esetleges utólagos hatásvizsgálat rendelkezésre bocsátásáért hirdetési díjat jogosult követelni, amelyet a reklámozó köteles jelen ÁSZF és az egyedi hirdetési szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően megfizetni.
  • 2. A gyártási díjon felül a Gilberto Uno Kft. -t felül a reklámozó hibájából fakadó szükséges javítás költsége is megilleti, melynek mértéke 10.000.- (tízezer) forint + ÁFA.
 • A kampány Lemondása:
  • 1. Kampányidőszak kezdőnapját legalább 45 naptári nappal megelőzően történő lemondás esetén a Lemondási Díj a lemondott Reklámhordozókra eső ár 25%-a;
  • 2. Kampányidőszak kezdőnapját legalább 30 naptári nappal megelőzően történő lemondás esetén a Lemondási Díj a lemondott Reklámhordozókra eső ár 50%-a;
  • 3. Kampányidőszak kezdőnapját megelőző 15 naptári napon belüli lemondás esetén a Lemondási Díj a lemondott Reklámhordozókra eső ár 80%-a.
  • 4. Kampányidőszak kezdőnapját megelőző 5 naptári napon belüli lemondás esetén a Lemondási Díj a lemondott Reklámhordozókra eső ár 100%-a.
 • Fizetés, számlázás, elszámolás:
  • 1. A Felek megállapodnak abban, hogy Gilberto Uno Kft. a vonatkozó díjakról és esetleges egyéb fizetési kötelezettségekről számlát állít ki a reklámozó részére.
  • 2. A teljesítés ideje a reklámozási díj esetén a kampányidőszak első napja, egy hónapnál hosszabb kampánynál az érintett naptári hónapok első napja, a vállalkozási díj (reklámanyag gyártása) esetén a kampányidőszak első napja, míg más fizetési kötelezettségek esetén a Felek eltérő rendelkezése hiányában a számla kiállításának napjával esik egybe.
  • 3. A Felek megállapodnak abban, hogy a fentiektől eltérő fizetési kötelezettségek az egyedi hirdetési szerződésekben kerülnek rögzítésre.
  • 4. A reklámozó az Gilberto Uno Kft. által kibocsátott számlákat 8 napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni.
  • 5. Felek rögzítik, hogy a reklámozó késedelmes fizetése esetén köteles Gilberto Uno Kft. részére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni. Amenyiben a reklámozó az esedékessé vált fizetési kötelezettségének az esedékességet követő 20 napon belül nem egyenlítette ki, és ezen kötelezettségét a Gilberto Uno Kft. írásbeli fizetési felszólításában meghatározott határidőben sem telejsíti, a Gilberto Uno Kft. jogosult a reklámozóval szembeni felszámolási eljárás kezdeményezésére.
  • 6. Felek rögzítik, hogy nem érinti a reklámozó fizetési kötelezettségét, hogy a megrendelésben megrendelt reklámhordozókat a kampányidőszak alatt ténylegesen igénybe veszi-e és ha igen, milyen mértékben, azaz a megrendelés alapján fizetendő díjakat akkor is köteles megfizetni, ha a kihelyezendő reklámanyagok elkészítéséhez szükségesa kreatív anyagokat nem biztosította, illetve más okból a reklámhordozókat nem veszi igénybe.
 • Záró rendelkezések:
  • 1. A Gilberto Uno Kft. elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Magyar Reklámetikai Kódex szabályait és az Önszabályozó Reklám Testület ad hoc bizottságának vagy a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottságának döntéseit.

 

 

Budapest, 2015. szeptember 1.       

Gilberto Uno Kft.  Kft.

képviseli: Tatai András

ügyvezető